NDS (neurodinamika živca)

NDS (neurodinamika živca) je metoda terapije za periferne živce. Temelji se najprije na dijagnostici problema ( utvrđivanju da li je problem u živcu i gdje je lokacija problema) a potom i terapiji.  Cilj je dekompresija živca proširivanjem kanala kroz koji  prolazi ili klizanjem. Terapija se sastoji od vježbi i pokretanja ekstremiteta određenom brzinom i u određenom opsegu pokreta.

Kada može pomoći:

  • postojanja protruzije ili esktruzije diska
  • sindroma karpalnog kanala
  • stanja u kojima postoji kopmresija živca