Politika privatnosti

Poliklinika Sveta Nedelja  poštuje privatnost i štiti osobne podatke svih ispitanika (radnika zaposlenih u Društvu, kandidata koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje radnog odnosa u Društvu, poslovnih partnera (fizičke osobe, obrtnici, ovlaštene osobe-predstavnici pravnih osoba), a čije osobne podatke prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju.

​Ovom Politikom privatnosti Poliklinika Sveta Nedelja (dalje u tekstu: Društvo) Vam u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka daje osnovne informacije o obradi vaših osobnih podataka. Stoga vas molimo da pažljivo pročitate tekst u nastavku te da nam se, u slučaju nejasnoća ili potrebe za dodatnim informacijama u svezi s obradom osobnih podataka, javite.

Ovom Politikom se definiraju osnovna načela i pravila zaštite osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima Društva, kao i zakonskim propisima, najboljim praksama i međunarodno prihvaćenim standardima. U cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, Društvo želi dati jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje te omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad osobnim podacima i privolama.

Politikom privatnosti osiguravamo adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

CILJEVI POLITIKE

Cilj ove Politike privatnosti je objasniti našim radnicima, kandidatima, poslovnim partnerima:

 • ​koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo
 • ​kako prikupljamo osobne podatke, u koje svrhe i koje su nam osnove za to;
 • ​koliko dugo ih pohranjujemo i s kime ih dijelimo;
 • ​koja prava imaju u pogledu zaštite podataka i kako ih mi štitimo.

 

NAČELA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Društvo pridaje osobitu pažnju zaštiti privatnosti podataka Ispitanika koji se uvijek mogu obratiti u slučaju upita o obradi njihovih osobnih podataka. Svoja prava sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka Ispitanik može besplatno ostvariti obraćanjem na e-mail adresu: info@poliklinika.com.hr

Društvo primjenjuje slijedeća načela vezano uz obradu osobnih podataka.

Osobni podaci moraju biti:

 • zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na Ispitanika („zakonitost, poštenost i transparentnost”);
 • prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama
 • primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju („smanjenje količine podataka”);
 • točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave („točnost”);
 • čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju Ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju te ih se nakon toga briše iz svih evidencija, osim kada je pozitivnim propisima utvrđen dulji rok čuvanja. Iznimno, osobni podaci mogu se pohraniti i na dulja razdoblja ako je utvrđen legitiman interes Društva ili je ispitanik dao privolu („ograničenje pohrane”);
 • obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera („cjelovitost i povjerljivost”).

KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA KOJE DRUŠTVO OBRAĐUJE

U okviru obavljanja svoje djelatnosti Društvo obrađuje različite kategorije osobnih podataka ispitanika, poslovnih partnera (kupaca i dobavljača) te radnika koji nisu obuhvaćeni ovom Politikom privatnosti.

​​​Obrađujemo sljedeće osobne podatke poslovnih partnera:

 • identifikacijski podaci (ime i prezime, radno mjesto)
 • kontakt podaci (e-mail adresa, broj telefona/mobitela)

Osim uobičajene komunikacije osobno, telefonom i e-mailom unutar naše web stranice postoji podstranica „kontakt“ i upitnik. Putem navedenog upitnika prikupljamo vaše osobne podatke (ime, prezime, telefonski broj, broj mobitela, e-mail adresu) koje nam dobrovoljno dajete tako što ispunite predmetni upitnik na našoj web stranici. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu kontakata, odgovaranja na vaše upite, pružanje informacija na vaš zahtjev i evidencije korisnika ove web stranice, a nužni su da bismo vam odgovorili na vaš upit i pružili uslugu.

PRAVNI TEMELJ I SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Društvo obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova:

 • obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza Društva
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora
 • obrada je nužna za potrebe legitimnih poslovnih interesa Društva ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.
 • ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Društvo je ovlašteno čuvati podatke samo onoliko dugo koliko je to potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.

Nakon toga svi podaci se brišu, osim ako je zakonom propisan određeni rok pohrane u kojem slučaju će se podaci pohraniti na propisani rok i neće se smjeti upotrebljavati ni u koje druge svrhe osim zakonom propisane. Izuzetak su sudski sporovi zbog kojih se može produžiti rok čuvanja.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA (DPO)

Društvo nije imenovalo Službenika za zaštitu podataka jer člankom 37. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka propisano je imenovanje službenika za zaštitu podataka u tri konkretna slučaja koja se ne mogu primjeniti na Poliklinika Sveta Nedelja.

PRIJENOS PODATAKA PRIMATELJIMA

Prijenos podataka drugim primateljima, može biti dozvoljen samo uz pisanu suglasnost ispitanika, koji mora prethodno biti potpuno informiran o osobnim podacima koji se prenose, svrhama obrade, identitetu primatelja i razlozima prijenosa.

 

PRAVA ISPITANIKA

Društvo poštuje pravo na privatnost, podatke prikuplja i obrađuje samo uz postojanje zakonitih osnova obrade te ispitanici u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obrade njihovih podataka.

Ispitanici imaju sljedeća prava:

Pravo na informacije

Ispitanik ima pravo dobiti od Društva informacije o obradi svojih osobnih podataka neovisno prikupljaju li se podaci izravno od Ispitanika ili ne. Pružanje informacija mora biti dano na jasan i

razumljiv način. Smatra se da je Ispitanik informiran o svojim pravima na javno dostupan način, putem ove Politike privatnosti.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav”) – ispitanik ima pravo od Društva ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a Društvo ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, osim kada je zakonom propisan dulji rok čuvanja
 • obrada se temelji na privoli ispitanika, a ispitanik je povukao privolu, s tim da ne postoji niti druga pravna osnova za obradu;
 • ispitanik je uložio prigovor na obradu koja se temelji na legitimnim interesima Društva, osim ako Društvo dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika, ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava Republike Hrvatske;

Pravo na pristup podacima – ispitanik ima pravo dobiti od Društva potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, omogućiti mu pristup osobnim podacima te dati informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima kojima se šalju osobni podaci, roku pohrane, pravu ispitanika na ispravak ili brisanje osobnih podataka, pravu na ograničavanje obrade, pravu na prigovor na obradu te pravu na pritužbu nadzornom tijelu. Ispitanik ima pravo na zahtjev, biti obaviješten o eventualnom postojanju automatiziranog načina donošenja odluke, uključujući izradu profila, uz smisleno objašnjenje o kojoj je logici riječ, kao i o važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika. Također, ispitanik ima pravo na zahtjev, dobiti informaciju prenose li se njegovi osobni podaci u treće zemlje ili međunarodne organizacije te o poduzetim zaštitinim mjerama pri takvom prijenosu.

Osim gore opisanih informacija, Društvo je dužno na zahtjev ispitanika, omogućiti mu uvid i dobivanje kopije njegove osobne dokumentacije pohranjene kod Društva.

Ispitanik ima pravo od Društva saznati izvor podataka. Ispitanik ima pravo biti obaviješten o automatiziranom donošenju odluke te mogućim posljedicama takve obrade.

Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo bez odgađanja ishoditi od Društva ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se na njega odnose. Dodatno, ispitanici imaju obvezu ažuriranja svojih osobnih podataka.

Pravo na prenosivost podataka – U slučajevima kada Društvo provodi automatiziranu obradu podataka koja se temelji na privoli ispitanika ili je nužna radi ispunjenje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora, Društvo je dužno na zahtjev ispitanika dostaviti mu osobne podatke koji se odnose na njega, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te je dužno na zahtjev ispitanika takve podatke prenijeti drugom voditelju obrade, pod uvjetom da navedeno ne utječe negativno na prava i slobode drugih.

Pravo na prigovor – U slučajevima kada se obrada osobnih podataka ispitanika vrši na temelju legitimnih interesa Društva, ispitanik ima pravo u svakom trenutku na takvu obradu uložiti prigovor. Društvo će postupajući temeljem uloženog prigovora, u svakom pojedinačnom slučaju, procijeniti pretežu li legitimni interesi Društva za provođenjem ovakve obrade nad interesima pravima i slobodama ispitanika. Društvo je ovlašteno nastaviti s daljnom obradom jedino ako procijeni da njegovi legitimni razlozi za obradu nadilaze interese prava i slobode ispitanika, u protivnom dužno je obustaviti svaku daljnju obradu.

Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima pravo od Društva tražiti ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika, te kada Društvo više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Po podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava na ograničenje obrade podaci u bazi podataka Društva se neće mijenjati sve dok traje postupak po zahtjevu Ispitnika. Po rješavanju predmetnog slučaja, Društvo će Ispitanika obavijestiti o prestanku ograničenja obrade.

 

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Zahtjev za ostvarenje bilo kojeg od gore navedenih prava Ispitanika mora biti upućen putem e-mail: adresu: info@poliklinika.com.hr

Pisani zahtjev mora sadržavati minimalno sljedeće podatke:

 • Osobne podatke Ispitanika (Ime, prezime i OIB radi njegove identifikacije prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja i davanja odgovora na upit koji se odnosi na osobne podatke konkretnog ispitanika)
 • Koja od navedenih prava želi iskorisiti
 • Adresu za dostavu odgovora na zahtjev

Društvo je odgovorno postupiti sukladno zahtjevu ispitanika u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Rok se može, po potrebi, produžiti za dodatna dva mjeseca uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Ispitanik koji je podnio zahtjev će biti izvješten o svakom takvom produljenju roka.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kako bi zaštitili osobne podatke koje prikupljamo, Društvo provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, te najnovija tehnološka dostignuća, ali i troškove provedbe, primjereno svojim mogućnostima.

IZVJEŠĆIVANJE O POVREDI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Društvo će o povredi osobnih podataka najkasnije 72 sata od saznanja, obavijestiti nadzorno tijelo o povredi, ako je riječ o takvoj naravi povrede osobnih podataka koja može rezultirati ugrožavanjem prava i sloboda ispitanika (npr. novčani gubici, otkrivanje profesionalne tajne, diskriminacija, oštećenje ugleda ili bilo koja druga značajna socijalna i ekonomska šteta).